Slávik Slovenska je celoštátna spevácka súťaž deti a mládeže v interpretácií slovenskej ľudovej piesne, ktorej zakladateľmi sú Peter Štilicha a Peter Dvorský. V roku 2020 to bude už 30. ročník. Viac informácií o histórií i súčastnosti súťaže nájdete na: http://slavikslovenska.org

V I. kategórii súťažia žiaci prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
V II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ, resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
V III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ, resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.

Žiaci, ktorí reprezentujú svoje ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných školských ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií.

Súťažiaci v I., II. a III. kategórii sú povinní spievať dve piesne, pričom jednu z piesni bez hudobného (inštrumentálneho) sprievodu.  
Podmienkou je, aby jedna z piesní pochádzala zo Spevníčka vydaného pre aktuálny rok a mala aspoň dve slohy.
Druhú pieseň si súťažiaci v I., II. a III. kategórii volia podľa vlastného výberu, prípadne po dohovore s pedagógom alebo rodičom, t. j. pieseň, ktorú radi spievajú. Piesne musia obsahovať aspoň dve slohy. Tóniny, v ktorých sú piesne uvedené v Spevníčku, nie sú záväzné, možno ich prispôsobiť hlasovým a vekovým danostiam súťažiacich. Doporučuje sa vyberať dve rytmicky rozdielne piesne.
Nie je proti pravidlám súťaže, ak si súťažiaci v I., II. a III. kategórii vyberú obe piesne zo Spevníčka vydaného pre aktuálny rok.