A na medzi čerešeňka

1.
[:A na medzi čerešeňka a pod medzu dva,:]
[:prespalo śe švarne dzifče, na mňe poveda.:]

2.
[:Zostala śi sama hruba, ňeznaš ot keho,:]
[:teraz budzeš povedala na mňe sameho.:]

3.
[:Na keho bim povedala, ket ňe na tebe?.:]
[:Šak śi dňoval i nocoval a ja pri tebe.:]

4.
[:Nośil śi mi do posceľi źeľene hruški,:]
[:žebim sebe richtovala cenke peľuški.:]

5.
[:Nośil śi mi do posceľi červene vino,:]
[:žebim chlopca ňekerscila na tvojo meno.:]

6.
[:Ňenoś ti mi do posceľi červene vino,:]
[:bo už chlopec pokersceni na tvojo meno.:]


alebo:

A na medzi čerešienka

1.
[:A na medzi čerešienka a pod medzou dve,:]
[:prespauo sa švárnuo dievča, povedauo mne.:]

2.
[:Na koho by povedaua, kot nie na tebe,:]
[:veď si dňovau aj nocovau a ja pri tebe.:]

3.
[:Nosil si mi do postieuky červenuo vino,:]
[:už je chuapec napísany na tvojo meno.:]