Kde si bola

Zázriva, Orava

1.
Kde si bola, kde si bola tej noci, nespala si na peci,
[:večer si pošla, ráno si prišla z muziky.:]

2.
Kde si bola, kde si bola u diabla, keď ti nôžka oziabla,
[:večer si pošla, ráno si prišla z muziky.:]

3.
Ja som bola, ja som bola u diabla, tam mi nôžka oziabla,
[:večer som pošla, ráno som prišla z muziky.:]


Fonetický zápis:

Gďe si boua
Zázriva, Orava

1.
Gďe si boua, gďe si boua tej noci, nespaua si na peci,
[:večer si pošua, ráno si prišua z muziki.:]

2.
Gďe si boua, gďe si boua u ďa̋bua, keť ťi nuožka oza̋bua,
[:večer si pošua, ráno si prišua z muziki.:]

3.
Jä som boua, jä som boua u ďa̋bua, tam mi nuožka oza̋bua,
[:večer som pošua, ráno som prišua z muziki.:]