Vygnala volki

Goralská zo Zamaguria

1.
Vygnala volki na Bukovine, vžyna ze sobum, gynšle jedžine,
[:i grala, špjyvala, kym te svoje šive volky pasala.:]

2.
Jak pasla, pasla tak potračyla, co jo jedyno bedym robjyla,
[:i hodži, i place, ze stračyla svoje volky po leše.:]

3.
I slysol Jašek plac, nařykane, přilečol ku nij na jyj volane,
[:džyfcyno co či je, pevne tvoje šive volky zajynte.:]

4.
Kebyš mi Jašku te volky naľoz, dala byf jo či gymbuše zaros,
[:jak zaros, tak zaros, šedymdžešunt šedym razy roz po roz.:]

5.
Poľečol Jašek na Bukovine, přignol džyfgcyne volky jedžine,
[:džyfcyno volky mos, objecalaš dač gymbuši, daj zaros.:]

6.
Dala byf jo či gymbuše s chynči, ale še matka po šyni krynči,
[:žyfcyno Katrynko, objecalaš a nedalaš, cyganko.:]