A tam dolu na dymbje

Goralská zo Zamaguria

1.
A tam dolu na dymbje, na dymbje, hop, cup na dymbje,
hopaj, hopaj cupaj, na dymbje, hop, cup na dymbje.

2.
Šedžeľi tam golymbje, golymbje, hop, cup golymbje,
hopaj cupaj golymbje, hop, cup gplymbje.

3.
Ňehoč ku num v sobote, v sobote, hop, cup v sobote,
hopaj cupaj v sobote, hop, cup v sobote.

4.
Bo mum vjeľkum robote, robote, hop, cup robote,
hopaj cupaj robote, hop, cup robote.

5.
Aľe racyj v ňedžeľe, v ňedžeľe, hop, cup v ňedžeľe,
hopaj cupaj v ňedžeľe, hop, cup v ňedžeľe.