Košiľi, grabiľi

Rabča, Orava

Košiľi, grabiľi

1.
Košiľi, grabiľi, jo na ṕecu ľezol,
tancovaľi, graľi i jo ku ňim b́ezol.

2.
Ňebede, ňebede drobny vov́ys košọl,
pude na vojynke, bede šabľe nošọl.

3.
Pude na vojynke na dva, na tři ľata,
kochaneckọ moja, zaňechom či brata.

4.
Kukulecka kuko, šadla na chojine,
tag ḿe vokukala, ze se vezne vdove.

5.
Vdove se ňevezne, bo byk sto rokọv zyl,
mogla by mi pedžeč, ze ṕyrsy ľepsy byl.

6.
Hoľy nase, hoľy, vobidv́e žyľone
na jednyj som sarňy, na druǵyj jyľyňy.

7.
Vov́ecki, barany, kosoř maľọvany,
tyn gọ vymaľovol, co vov́ecki chovol.

8.
Gazda jo se, gazda, kto by šy to nazdol,
vov́yz popředavom, šecke kọňom davom.

9.
Zagroj mi, muzyckọ, vot podživu šv́ata,
bo šy mi votprula vot krṕoska lata.

10.
Zagroj ze mi, zagroj, dy mi mozez zagrač,
dy po mojyj šḿerči mozes sytkọ zabrač.

11.
Zagroj ze mi, zagroj, na tyj kožyj duṕe,
dy jo či zaplace i gořolke kuṕe.

12.
Zagroj ze mi, zagroj, ňesanuj ze smycka,
dy jo či zaplace, ḱy jo předom bycka.

13.
Zagroj mi, muzyckọ, bardzo byk toncyla,
ukradlag mačeři ḿarecke jyncḿeňa.

14.
Džadži šy spozdaľi po taḱej muzyce,
ľepi bylo zagradž dọma na motyce.