Cemuš taka zadumana

Goralská pieseň z Hladovky a Suchej Hory, vjyrhova

1.
Cemuš taka zadumana, cemuš taka smutna,
[:cemu zej se, ty džyfcyno, varkoce ňespľontla.:]

2.
Ja ňespľontla, ja ňespľontla,
spľontala ňebede,
[:ino na tobje Jašinku
nařykala bede.:]

3.
Ňenařykaj, ňenařykaj,
aľe sama na še,
[:ja či gvařyl od pocontku,
ze ňeozeňim še.:]

4.
Tyš mi gvařyl, tyš mi gvařyl,
ja če ňesluhala,
[:přisla jedna čemna nocka,
rozumuk ňimjala.:]